การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

 
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22  หัวข้อ  "ความสำคัญของการรับรองความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาเซียน: การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024" ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียดโครงการและกำหนดการตามแนบ

The Hottest Articles

 
The Hottest Articles : free access to these articles until the end of May 2014.
   - Biochemistry
   -
 Catalysis
   -
 Inorganic Chemistry

ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2556

สมาคมเคมี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. 2556  ดังรายนามต่อไปนี้
 
ประเภทที่่ 1   รางวัล CST High Impact Chemist Award 2013 
ผู้ได้รับรางวัล  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
หน่วยงาน       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

Chemspec Conference

 
เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน Chemspec Conferance ซึ่งประกอบด้วย
Green Chemistry and 20th Meeting of the Head of Chemistry Department  และ Safety & Responsible Care Conference ในวันที่ 19 - 21 กันยายน 2556 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กำหนดการดังแนบ

CST Awards 2013

 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ใคร่ขอเชิญชวนนักเคมีทั่วประเทศ สมัครรับรางวัล CST Awards 2013 
โดย ปี พ.ศ. 2556 นี้ จะมีการพิจารณามอบรางวัลเป็นจำนวน 4 ประเภท ได้แก่
1. CST High Impact Chemist Award 2013
2. CST Citation Award 2013
3. Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2013
4. Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2013

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
เรื่อง “เคมีสีเขียว โอกาสสำหรับเศรษฐกิจสีเขียว”
(Green Chemistry : Opportunity for Green Economics)
จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
*********************************

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED CHEMISTRY

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED CHEMISTRY Organized by Fiji National University,

5-7 March 2014, Suva, Fiji

PACCON2014

 
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014),  
January 8-10, 2014 
“Moving Towards Innovation in Chemistry”
at Centara Hotel and Convention Centre, Khon Kaen, Thailand.  paccon2014.kku.ac.th

Message from the new President

It is my great pleasure to receive the honor of being selected as the new president of the society. I would like to take this opportunity to thank all of the distinguished scientists who have supported the society over the years and who currently support the society.

NANO MICRO SMALL

 Register for free webinar on how to publish papers successfully in nanotechnology journal and ask any burning questions that you have with the Editor-in-chief, Small, Dr. Jose Oliveira. Sign up now at http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-816623.html#webinar-tab