ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

         เนื่องด้วยด้วยจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ประกาศรางวัล CST Awards 2014


ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

 
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. 2557  ดังรายนามต่อไปนี้

CST Awards 2014

 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ใคร่ขอเชิญชวนนักเคมีทั่วประเทศ สมัครรับรางวัล CST  Awards 2014

PACCON2015

Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2015)
 “Innovative Chemistry for Sutainability of the AEC and Beyond” on January 21 - 23, 2015
at Amari Hotel, Watergate, Bangkok, Thailand. (http://paccon2015.kmutt.ac.th)
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการประชุม MACRO 2014 ในอัตราค่าลงทะเบียนพิเศษ

             ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้ประมูลสิทธิ์ในการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC World Polymer Congress หรือ MACRO2014 จาก IUPAC ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 70 ประเทศ และได้รับสิทธิ์การจัดงานการประชุมนี้เมื่อ 6 

พิธีมอบประกาศนียบัตรเยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4

             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์    (มูลนิธิ  สอวน.)    จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย รุ่นที่  4 ระหว่างวันที่   28  เมษายน –  2  พฤษภาคม   พ.ศ.2557 ณ  ภ

ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ของ นางสาวณฐนน สังวาลย์เพ็ชร (เอ๋) 
(โปรดดูประกาศตามไฟล์แนบ)

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

 
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22  หัวข้อ  "ความสำคัญของการรับรองความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาเซียน: การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024" ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียดโครงการและกำหนดการตามแนบ

The Hottest Articles

 
The Hottest Articles : free access to these articles until the end of May 2014.
   - Biochemistry
   -
 Catalysis
   -
 Inorganic Chemistry

ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2556

สมาคมเคมี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. 2556  ดังรายนามต่อไปนี้
 
ประเภทที่่ 1   รางวัล CST High Impact Chemist Award 2013 
ผู้ได้รับรางวัล  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
หน่วยงาน       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย