การสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ท่านสมาชิกสมาคมเคมีคงจะทราบแล้วว่า ได้มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะมีการสรรหานายก และคณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 45 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cstp.or.th
 
พร้อมนี้ได้แนบไฟล์เรื่องที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ไฟล์ คือ
- พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
- ร่างระเบียบคณะกรรมการก่อตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง การสรรหา และการแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา 27 ( ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ....... )
- คำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
 
โปรดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบ เช่น หลักฐานการศึกษานักวิทยาศาสตร์ และใบรับรองแพทย์ และส่งใบสมัครไปที่
สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั่วคราว)
ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
สมาคมเคมีใคร่ขอเชิญชวนท่านโปรดสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อท่าน วงการนักเคมี และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต
 

AttachmentSize
พรบ.pdf207.35 KB
พรบ-ใบสมัคร.pdf33.25 KB
พรบ-ระเบียบก่อตั้ง.pdf87.03 KB
สาส์นจากนายกสมาคมเคมี.pdf75.77 KB