สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC Century

In 2019, IUPAC will celebrate 100 years of successes. The celebrations will not only recognize the successes of IUPAC’s first one hundred years, but also look to the future of what this international community of chemists, working closely together, can continue to contribute in meeting the world’s needs through chemical research.

Organization

The Chemical Society of Thailand maintains at least 15 and not more than 25 committee members, consisting of chairperson, vice-chairpersons, secretariat, vice-secretariat, financial officer, public.

Project

Activities of the Chemical Society of Thailand (CST) 2016-2017

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Activities

พิธีลงนามขอบเขตงานเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีลงนามขอบเขตงานเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022) ระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคม และคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รองศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 8

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  และ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติกา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ผ่านระบบ Zoom application ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธีรับ – มอบธงการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON

วันที่ 11 มีนาคม 2564  ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบ ธงเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2021  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรม “IUPAC Global Women’s Breakfast 2021 (GWB 2021)” ภายใต้หัวข้อ “Empowering Diversity in Science”

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรม “IUPAC Global Women’s Breakfast 2021 (GWB 2021)” ภายใต้หัวข้อ “Empowering Diversity in Science” ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งสมาคมเคมีในหลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันจัดขึ้นพร้อมกัน โดยศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (CST Thai/English Speech Contest 2020)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »