การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้หัวข้อ “Chemistry for catalyzing sustainablilty and prosperity” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี