การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2014 โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2014

            โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014)  ระหว่างวันที่  8 – 10  มกราคม  2557 ณ  โรงแรม เซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์  จังหวัดขอนแก่น หัวข้อการประชุม  ” Moving Towards Innovation in Chemistry ”