การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา (ตึกเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน