การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน