การประชุมนานาชาติ 7th International Conference of Indonesian Chemical Society ของสมาคมเคมีแห่งประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 กันยายน 2561 ณ Jayapura เมือง Papua ประเทศอินโดนีเซีย

ศาสตราจารย์ สุภา หารหนองบัวนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้นำเสนองานวิจัยในฐานะ Keynote ของการประชุมนานาชาติ 7th International Conference of Indonesian Chemical Society ของสมาคมเคมีแห่งประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 กันยายน 2561 ณ Jayapura เมือง Papua ประเทศอินโดนีเซีย และในโอกาสนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและสมาคมเคมีแห่งประเทศอินโดนีเซียได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่จะทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทั้งสองสมาคมเพื่อให้เคมีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ยังยืนของทั้งสองประเทศต่อไป