การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารศรีศัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
ในงานประชุมวิชาการ
The 46th

International Congress on Science, Technology, Technology-based Innovation (STT46)
Power of Science to Achieve SDGs”