การประชุม General Assembly IUPAC

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ ดร.วันดี ลือสายวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ General Assembly and World Chemistry Congress of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) ณ Sao Paulo, Brazil ระหว่างวันที่ 8-13 ก.ค. 2560