การอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 5 โครงการเคมีดาว

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ร่วมการอบรมห้องเรียนเคมีดาว : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูที่สนใจส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ มาที่ นางสาวจิรพรรณ เจริญสินวรกุล อีเมล์ : doingsciences@outlook.co.th โทรศัพท์ 02-611-7656 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม

กำหนดการกิจกรรม

ใบสมัครอบรม