การเข้าร่วมประชุม 15th Asian Chemical Congress (15ACC) วันที่ 19–23 สิงหาคม 2556 ณ Resort World Sentosa, Singapore

การเข้าร่วมประชุม 15th Asian Chemical Congress (15ACC) วันที่ 19–23 สิงหาคม 2556 ณ Resort World Sentosa, Singapore ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

         1. รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

              นายกกิตติคุณ และ Immediate-President of FACS

        2. ศ.ดร. สุภา  หาญหนองบัว

             อุปนายกสมาคมเคมี และ Secretary-General of FACS