การเข้าร่วมประชุม 47th IUPAC General Assembly และ 44th World Chemistry Congress ระหว่างวันที่ 8–15 สิงหาคม 2556 ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

ผู้เข้าร่วมประชุม รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ รศ.ดร.ลัดดา  มีศุข ในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

02 01

  การประชุมเคมีโลก ครั้งที่ 44 ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

การประชุมเคมีโลก

 

6.1 การเข้าร่วมประชุม 47th IUPAC General Assembly Division IV Polymer Committee on Chemistry and Education ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2556 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

04 05 06

   โดย รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ บรรยายเรื่อง   Acetylated Kapok Fiber as Oil Sorbent Material  Session : Green, Sustainable and Environmental Chemistry

6.2 การเข้าร่วมประชุม 47th IUPAC General Assembly Council Meeting ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าร่วมประชุม รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ดร. ปวีณา  เครือนิล และ ดร. วันดี  ลือสายวงษ์ ในฐานะผู้แทนจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

07 08

             6.3 การเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม Division II-Inorganic Chemistry 47th IUPAC General Assembly วันที่ 9-10 สิงหาคม 2556 ในช่วงการประชุมวิชาการ 44th World  Chemistry Congress ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

รศ.ดร.ลัดดา มีศุข ในฐานะผู้แทนจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ IUPAC National Representative (NR) Division II – Inorganic Chemistry ปี 2014-2015

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 9-10 สิงหาคม 2556 47th GA IUPAC : Division II – Inorganic Chemistry

09

ข้อสรุปจากการประชุม  มีดังนี้

  • แนะนำการแบ่ง Division ของ IUPAC
  • แนะนำ website ของ IUPAC
  • แนะนำการเสนอ โครงการ เพื่อขอรับทุนจาก IUPAC
  • การเสนอผลงานของผู้ได้รับทุนจาก IUPAC

6.4 การเข้าเฝ้ารับเสด็จและส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและได้ฟังการบรรยาย Key Note ของ พระองค์ในการประชุมย่อย Life Chemistry ในหัวข้อเรื่อง Recent Investigation of Bioactive National Product from Thai Bioresoures วันที่ 15 สิงหาคม 2556

 

1012 11