การเข้าร่วมประชุม the 65th EXCO meeting, FACS ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

การเข้าร่วมประชุม the 65th EXCO meeting, FACS  ระหว่างวันที่  2  เมษายน  2557 ณ  กรุงโคลัมโบ  ประเทศศรีลังกา  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์  นายกกิตติคุณ และ Immediate President of FACS เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

01