สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

การเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดย รศ. ดร. สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี (ศ. ดร. สุภา หารหนองบัว / รศ. ดร. ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ และ ผศ. ดร. สุภกร บุญยืน) คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ เจ้าหน้าที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และได้ทูลเกล้าถวายเงินจากการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2013 สมทบทุนมูลนิธิ จุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 บาท

01

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn