การเจรจาความร่วมมือระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. และ ดร.พีรนุช กัณหดิลก รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือและการจัดงานเนื่องในโอกาส 150 ปี ตารางธาตุ และ 100 ปี IUPAC ณ สำนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ความร่วมมือ อพวช 3พค62_๑๙๐๕๐๓_0007
ความร่วมมือ อพวช 3พค62_๑๙๐๕๐๓_0008
ความร่วมมือ อพวช 3พค62_๑๙๐๕๐๓_0009
ความร่วมมือ อพวช 3พค62_๑๙๐๕๐๓_0012