ขอเชิญผู้สนใจสอบความรู้พื้นฐานเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2559

ขอเชิญผู้สนใจสอบความรู้พื้นฐานเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2559
ขอทราบรายละเอียดการสอบ โปรดติดต่อ รศ.ดร. ลัดดา มีศุข โทร 081-929-8532
E-mail: fscldm@ku.ac.th
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ ใบสมัครสอบความรู้พื้นฐานเคมี