ขอเชิญร่วมอบรม Greening Chemistry Education สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย และ สำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขอเชิญร่วมอบรม Greening Chemistry Education สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย และ

สำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Greening Chemistry Education รายละเอียดดังนี้

 การอบรม Greening Chemistry Education สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16 – 17

พฤษภาคม 2559 ณ อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 ห้อง 1118/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การอบรม Greening Chemistry Education สำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 18

– 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 ห้อง 1118/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติม โทร 02 201 7478 และ 090 139 9619

สนับสนุนโดย กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย)

 

รอบการอบรมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย Greening Chemistry for University_new

รอบการอบรมสำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา Greening Chemistry for Teachers