สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญร่วมเสวนา “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดเสวนา“การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน”

วันเวลาที่จัดเสวนา วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่จัดเสวนา ห้อง Landmark 1-3 ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยส่งแบบตอบรับไปยัง e-mail : [email protected] ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณแดน อินทร์มา และ คุณปรารถนา อาษา โทร 089 797 8285, 089 793 8090

จดหมายเชิญ

กำหนดการ

หลักการและเหตุผล

แบบตอบรับ 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn