สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องเรียนเคมีดาว

newkkk1

โครงการห้องเรียนเคมีดาว

ห้องเรียนเคมีดาว เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น  เทคนิคนี้ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

jade7160

jade7217

jade7201

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การติดตามและประเมินการสอน การประกวดการนำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 352 คน จาก 176 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน

img_8423

img_9282

img_9325

photo-3-1

photo-3

photo-5

คลิป VDO แนะนำโครงการห้องเรียนเคมีดาว


โครงการห้องเรียนเคมีดาว
เปิดอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 8 อบรมออนไลน์
โดยใช้ Zoom Application

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และบริษัท ดูอิ้ง ไซเอนเซส จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่ออบรมการทดลองและเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory)  ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการทดลองจริง โดยการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ขจัดปัญหาอันตรายจากการทดลอง ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 8 ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน  2564  อบรมออนไลน์ โดยใช้ Zoom Application ในเวลา  08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ ปิดรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2564

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ขณะนี้เราได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ

Download : หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” และโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที8

 

 


โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2563

เพื่อ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนเคมีดาว

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2021-2022)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

*โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสำหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2021-2022)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

*โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสำหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*

***มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท***

หมายเหตุ การตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการพิจารณารางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2565 คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคม 2565 รอบชิงชนะเลิศ DOWCST Award

หมายเหตุ   * การนำเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดได้รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคดเลือกจะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีมละไม่เกิน 10 นาที/โรงเรียน โดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ ข้อมูล นำเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด

—– ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ —–

—— สมัครเข้าประกวดได้ ที่นี่ https://www.chemsocthai.org/dow-cst-award-2020/ ——