ห้องเรียนเคมีดาว

newkkk1

โครงการห้องเรียนเคมีดาว

ห้องเรียนเคมีดาว เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น  เทคนิคนี้ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

jade7160

jade7217

jade7201

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การติดตามและประเมินการสอน การประกวดการนำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 352 คน จาก 176 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน

img_8423

img_9282

img_9325

photo-3-1

photo-3

photo-5

คลิป VDO แนะนำโครงการห้องเรียนเคมีดาว


โครงการห้องเรียนเคมีดาว
เปิดอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 6

ตามที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”   ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย โดยใช้ชุดอุปกรณ์เคมีแบบย่อส่วน

ในปีนี้โครงการห้องเรียนเคมีดาวได้กำหนดให้มีการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 6 ขึ้น โดยจะจัดในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้อง 207  อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ที่นใจและไม่เคยเข้าร่วมอบรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วน  พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมฯ  ใบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ และกำหนดการของกิจกรรม

Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 6 คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ :  รบกวนตรวจสอบชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนให้ด้วยนะคะ หากมีข้อผิดพลาด รบกวนแจ้งกลับมาที่ doingsciences@outlook.co.th ขอบพระคุณค่ะ

 


โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2563

เพื่อ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนเคมีดาว

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2021-2022)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

*โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสำหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2021-2022)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

*โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสำหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*

***มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท***

หมายเหตุ การตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการพิจารณารางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564 – เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
วันที่ 30 เมษายน 2564 – คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
เดือน พฤษภาคม  2564 –  รอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Award

หมายเหตุ   * การนำเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดได้รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคดเลือกจะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีมละไม่เกิน 10 นาที/โรงเรียน โดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ ข้อมูล นำเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด

—– ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ —–

—— สมัครเข้าประกวดได้ ที่นี่ https://www.chemsocthai.org/dow-cst-award-2020/ ——