สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องเรียนเคมีดาว

newkkk1

โครงการห้องเรียนเคมีดาว

ห้องเรียนเคมีดาว เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น  เทคนิคนี้ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

jade7160

jade7217

jade7201

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การติดตามและประเมินการสอน การประกวดการนำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 352 คน จาก 176 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน

img_8423

img_9282

img_9325

photo-3-1

photo-3

photo-5

คลิป VDO แนะนำโครงการห้องเรียนเคมีดาว


เปิดรับสมัครแล้ว! เวิร์คช้อปออนไลน์ การทดลองเคมี แบบย่อส่วน ฟรี!

การอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 10” สำหรับคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทดลองแบบย่อส่วนที่สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง

 • วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
 • เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom
 • สมัครได้ถึง 30 เมษายน 2566 (หรือเมื่อครบจำนวนเท่านั้น)

ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccjEhvxUOs5nP9M2FOi_xTcl
EYf2Kqh43ydR5VocGMDfvnAg/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] โทร. 02-611-7656

*คุณครูที่สมัครเข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบและชี้แจงรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 และเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วัน

สิทธิพิเศษสำหรับคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ทุกคน

 • ได้รับอุปกรณ์การทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่มีขนาดเล็ก ใช้สารเคมีน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดของเสีย ปลอดภัยสูงและได้รับการยอมรับจากยูเนสโก จำนวน 8 ชุดรวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท
 • สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้มากกว่า 20 ครั้ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรจาก สพฐ.
 • สามารถนับชั่วโมงวิทยฐานะได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร

รีบสมัครแล้วมาพบกันนะครับ!

#Dowสร้างคนคุณภาพ #ห้องเรียนเคมีดาว #การทดลองเคมีแบบย่อส่วน #DowChemistryClassroom#DowDevelopingTomorrowInnovator

โครงการห้องเรียนเคมีดาว


โครงการห้องเรียนเคมีดาว
เปิดอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 9
อบรมออนไลน์ โดยใช้ Zoom Application

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และบริษัท ดูอิ้ง ไซเอนเซส จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่ออบรมการทดลองและเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการทดลองจริง โดยการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ขจัดปัญหาอันตรายจากการทดลอง ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 อบรมออนไลน์ โดยใช้ Zoom Application ในเวลา 08.30 – 16.30 น. จึงขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจและไม่เคยเข้าร่วมอบรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วนและครูที่ได้รับการคัดเลือกจากสพฐ. สมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบ QR code ใบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ และกำหนดการของกิจกรรม.

QR code การสมัครเข้าร่วมโครงการ

Download : โครงการอบรมเคมีดาวรุ่น 9

Download : กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 9


โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2565

เพื่อ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนเคมีดาว

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2023)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

*โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสําหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2023)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

*โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสําหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*

***มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท***

หมายเหตุ การตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการพิจารณารางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

 • บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
 • ช่วง วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 การสัมภาษณ์ทีมที่เข้ารอบที่ 2
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2022 DOW-CST Award


หมายเหตุ * การนำเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดได้รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีมละไม่เกิน 15 นาที/โรงเรียน โดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ ข้อมูล นำเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด

—– ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ —–

—— สมัครเข้าประกวดได้ ที่นี่ https://www.chemsocthai.org/dow-cst-award-2565/ ——

dow-cst-award-2565