ห้องเรียนเคมีดาว

newkkk1

โครงการห้องเรียนเคมีดาว

ห้องเรียนเคมีดาว เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น  เทคนิคนี้ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

jade7160

jade7217

jade7201

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การติดตามและประเมินการสอน การประกวดการนำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 352 คน จาก 176 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน

img_8423

img_9282

img_9325

photo-3-1

photo-3

photo-5

คลิป VDO แนะนำโครงการห้องเรียนเคมีดาว


โครงการห้องเรียนเคมีดาว
เปิดอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 6

ตามที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”   ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย โดยใช้ชุดอุปกรณ์เคมีแบบย่อส่วน

ในปีนี้โครงการห้องเรียนเคมีดาวได้กำหนดให้มีการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 6 ขึ้น โดยจะจัดในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้อง 207  อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ที่นใจและไม่เคยเข้าร่วมอบรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วน  พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมฯ  ใบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ และกำหนดการของกิจกรรม

Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 6 คลิ๊กที่นี่

 

หมายเหตุ :  รบกวนตรวจสอบชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนให้ด้วยนะคะ หากมีข้อผิดพลาด รบกวนแจ้งกลับมาที่ [email protected] ขอบพระคุณค่ะ


โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2561

เพื่อ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

1. ประเภทการประกวด

1.กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2019 (PACCON 2019)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

2. กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2019 (PACCON 2019)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

**หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

2. กรอบโครงการออกแบบการทดลอง

 1. การออกแบบการทดลองใช้หลักการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (small scale) ไปประยุกต์การออกแบบการทดลองใหม่ที่นอกเหนือจากการทดลองที่โครงการได้ฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับเนื้อหา/หลักสูตรของการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง
 2. การออกแบบการทดลองโดยครู 1 คน และนักเรียน ไม่เกิน 3 คนโดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียน
 3. นำเสนอผลงานด้วยชุดโครงงานทดลอง พร้อมวีดิโอการทดลอง ความยาว ไม่เกิน 5 นาที โดยทีมนักเรียน และ/หรือครูที่ปรึกษาโครงาน

3. เกณฑ์ในการตัดสินรางวัล (100 คะแนน)

 1. ชุดการทดลองต้องเป็นการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่ประยุกต์ให้อยู่ในเนื้อหาวิชาและใช้ได้จริงและตรงกับเนื้อหาในหลักสูตร
 2. ชุดการทดลองสามารถดัดแปลงได้ทั้งกระบวนการทดลองและการประยุกต์ใช้งาน
 3. ชุดการทดลองต้องมีการร่วมกันคิดระหว่างคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน
 4. ชุดการทดลองต้องมีความถูกต้องทั้งหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 5. รูปแบบการนำเสนอ
 6. นำเสนอโครงการโดยนักเรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ขั้นตอนการพิจารณาโครงงาน

บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
วันที่ 6 ธันวาคม 2561คณะกรรมการคัดเลือกรอบแรก
วันที่ 4 มกราคม 2562การประกวดDOW-CST award ณ อาคารจามจุรีสแควร์
พร้อมนำเสนอผลงานโครงการ

***หมายเหตุ   * การนำเสนอโครงงานในวันประกวดที่ 4 มกราคม 2562 ของแต่ละทีมๆละไม่เกิน 8 นาที/โรงเรียน โดยเตรียมชุดโครงการ เอกสาร หรือโปสเตอร์ พร้อมสมาชิกในทีมในวันประกวด

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบในการประกวดโครงงาน DOW-CST Awards2018

***โปรดทราบ***

 • แต่ละทีม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก เพื่อความถูกต้อง สำหรับการลงทะเบียนและใบประกาศนียบัตร
 • เตรียมชุดการทดลองแบบย่อส่วน เพื่อนำเสนอต่อกรรมการ โดยมาลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07:30-08:30 น.
 • เตรียมชุดการทดลองแบบย่อส่วน รวมทั้งวัสดุ และสารเคมีในปริมาณที่เล็กน้อยเพียงพอต่อการนำเสนอต่อกรรมการ แต่ละทีมมีเวลานำเสนอ เป็นเวลาไม่เกิน8 นาที
 • ผู้เข้าประกวดโปรดแต่งกายสุภาพ นักเรียนแต่งกายตามยูนิฟอร์มของโรงเรียน

—– ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ —–
—— สมัครเข้าประกวดได้ ที่นี่ https://www.chemsocthai.org/dow-cst-award-2018 ——
—– หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ [email protected] —–