นายกกิตติคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุม 72th FACS Executive Committee

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าร่วมประชุม 72th Federation of Asian Chemical Societies (FACS) Executive Committee Meeting ณ เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 โดยในการประชุมได้อนุมัติโครงการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เสนอในการดำเนินงานด้าน Cheminformatics และจะได้รับ Seeding budget จำนวน 1,000 USD เพื่อดำเนินโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ในเดือนมิถุนายน 2562 และทางสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะมีโครงการอื่นๆ เช่น ด้าน Chemical education เสนอต่อไป