โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕ เรื่อง “ บัณฑิตเคมีที่อุตสาหกรรมต้องการ ”

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕ เรื่อง “ บัณฑิตเคมีที่อุตสาหกรรมต้องการ ”
จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฏ ชั้น ๑๑ ห้อง ๑๑๑๙/๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.