ประกาศรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559

ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกอบกับการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯได้เข้าเป็นสมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)