ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเวที ในวันจันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

โครงการจัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(CST Thai/English Speech Contest 2020)

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเวที

ในวันจันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ Challenger Hall  เมืองทองธานี

Download รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

***หมายเหตุ  หัวข้อที่ใช้กล่าวบนเวทีจะแจ้งให้ทราบทาง email