ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมอบรม โครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 5 ในวันที่ 31 พค.61

โครงการห้องเรียนเคมีดาว : อบรมเชิงปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 202 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Donwload : รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมอบรม

Donwload : กำหนดการกิจกรรม

 

หมายเหตุ ** จำนวนผู้สมัครเข้าอบรมเต็มเรียบร้อยแล้