ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิการเคมีแบบย่อส่วนครั้งที่ 6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 6
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้อง 207 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ :  รบกวนตรวจสอบชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนให้ด้วยนะคะ หากมีข้อผิดพลาด รบกวนแจ้งกลับมาที่ doingsciences@outlook.co.th ขอบพระคุณค่ะ