ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 ( ประเภทที่ 6 )