ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559 (ประเภทที่ 7)

ประเภทที่ 7     DOW-CST Award for Distinguished Secondary School Teacher in Science 2016
ผู้ได้รับรางวัล  นางสราญรมย์  ยิ่งสุข
หน่วยงาน        โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

หมายเหตุ
ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับการติดต่อจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อดำเนินการจัดเตรียมบทคัดย่อ ประวัติ และโปสเตอร์ผลงานวิจัยสำหรับประชาสัมพันธ์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017

รายละเอียด : ประกาศผล DOW-CST Awards 2016