พิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 15 (15th Thailand Chemistry Olympiad)

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ    ได้เดินทางเข้าร่วมในพิธิปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 15 เพื่อมอบเกียรติบัตรเยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (15th Thailand Chemistry Olympiad) จัดขึ้น ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเคมี สามารถสอบผ่านและได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ในปี 2562 จำนวน 106 คน