ภาพการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 11.20 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ