ภาพกิจกรรมการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 เรื่อง “Science Communication” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย จัดโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง