ภาพกิจกรรมการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
หัวข้อเรื่อง “การจัดการสารเคมีและของเสียและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 17025”
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์