ภาพกิจกรรมการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมีครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมีครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมการสอบ จำนวน 477 คน จาก 9 สนามสอบ ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย