ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมีและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมีและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

imag3181

imag3183

imag3186

imag3188