สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมีครั้งที่ 14 (SCT#14) วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn