รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 พิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบรางวัลให้กับบุคคลต่างๆ

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 พิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบรางวัลให้กับบุคคลต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 รางวัล CST High Impact Chemist Award 2013
ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 2 รางวัล CST Citation Award 2013
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 3 รางวัล Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2013
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 4 รางวัล Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2013
ผู้ได้รับรางวัล ดร. ธนิกา ขันอาสา
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร