รางวัล CST Awards

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (CST Awards 2017)

 

ประเภทที่ 1CST High Impact Chemist Award 2017
ผู้ได้รับรางวัลศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์
(Professor Dr. Vinich Promarak)
หน่วยงานสถาบันวิทยสิริเมธี
(Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC)
(ประวัติและผลงานโดยสังเขป)
ประเภทที่ 1CST Citation Award 2017
ผู้ได้รับรางวัลดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
(Dr. Kajornsak  Faungnawakij)
หน่วยงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(National Nanotechnology Center: NANOTEC)
(ประวัติและผลงานโดยสังเขป)
ประเภทที่ 3Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2017
ผู้ได้รับรางวัลดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์
(Dr. Supawadee Namuangruk)
หน่วยงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(National Nanotechnology Center: NANOTEC)
(ประวัติและผลงานโดยสังเขป)
ประเภทที่ 4Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2017
ผู้ได้รับรางวัลดร.ศิริวรรณ นันทพล
(Dr. Siriwan  Nantaphol)
หน่วยงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
(ประวัติและผลงานโดยสังเขป)
ประเภทที่ 5DOW-CST Award for School Teacher 2017
ประเภทที่ 5.1DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2017 : Lower Secondary Education
ผู้ได้รับรางวัลคุณครูสุดา  ธนพิบูลกุล
(Miss Suda Thanaphiboonkul)
หน่วยงานโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
(Bansuan Jananusorn School), Chonburi
(ประวัติและผลงานโดยสังเขป)
ประเภทที่ 5.2DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2017 : Upper Secondary Education
ผู้ได้รับรางวัลคุณครูณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล
(Miss Nutthita Siritharamethikul)
หน่วยงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
(Triumudomsuksapattanakarn School), Bangkok
(ประวัติและผลงานโดยสังเขป)
ประเภทที่ 6Metrohm-CST Young Chemist Award 2017
ผู้ได้รับรางวัลดร.สุดเขต ไชโย
(Dr. Sudkate  Chaiyo)
หน่วยงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
(ประวัติและผลงานโดยสังเขป)
ประเภทที่ 7Shimadzu-CST Young Chemist Award 2017
ผู้ได้รับรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย
(Assistant Professor Dr. Chongdee Buranachai)
หน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)
(ประวัติและผลงานโดยสังเขป)

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559 (CST Awards 2016)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2558 (CST Awards 2015)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2557 (CST Awards 2014)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2556 (CST Awards 2013)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2555 (CST Awards 2012)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2554 (CST Awards 2011)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2553 (CST Awards 2010)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2552 (CST Awards 2009)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2551 (CST Awards 2008)