สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รางวัล CST Awards

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563 (CST Awards 2020)

ประเภทที่ 1 CST Distinguished Chemist Award 2020 (Organic Chemistry)
สาขา เคมีอินทรีย์
ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์
(Professor Dr. Sumrit Wacharasindhu)
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2020 (Physical Chemistry)
สาขา เคมีเชิงฟิสิกส์
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ
(Assistant Professor Dr.Chularat Wattanakit)
หน่วยงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
(Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC)
ประเภทที่ 3 CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2020
ผู้ได้รับรางวัล ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
(Dr. Wilaiporn Chetanachan)
หน่วยงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
(The Siam Cement Public Company Limited)
ประเภทที่ 4 CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2020
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน
(Associate Professor Dr.Supakorn Boonyuen)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat University)
ประเภทที่ 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2020
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ
(Associate Professor Dr. Peerasak Paoprasert)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat University)
ประเภทที่ 6 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2020
ผู้ได้รับรางวัล ดร.สรรเพชญ อัศวภาณุมาศ
(Dr.Sunpet Assavapanumat)
หน่วยงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
(Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC)
ประเภทที่ 7 Shimadzu-CST Young Chemist Award 2020
ผู้ได้รับรางวัล ดร.ชฎิล กุลสิงห์
(Dr.Chadin Kulsing)
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
ประเภทที่ 8 Metrohm-CST Young Chemist Award 2020
ผู้ได้รับรางวัล นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง
(Miss Praphaiphon Phonsuksawang)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology)

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2562 (CST Awards 2019)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (CST Awards 2018)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (CST Awards 2017)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559 (CST Awards 2016)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2558 (CST Awards 2015)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2557 (CST Awards 2014)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2556 (CST Awards 2013)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2555 (CST Awards 2012)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2554 (CST Awards 2011)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2553 (CST Awards 2010)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2552 (CST Awards 2009)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2551 (CST Awards 2008)