สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รางวัล CST Awards

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2565 (CST Awards 2022)

ประเภทที่ 1 CST Distinguished Chemist Award 2020 (Organic Chemistry)
ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2022 (Analytical Chemistry)
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทที่ 3 CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2022
ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทนี้
หน่วยงาน ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทนี้
ประเภทที่ 4 CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2022
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทที่ 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2022
ผู้ได้รับรางวัล ดร.ธีระ บุตรบุรี
หน่วยงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประเภทที่ 6 Shimadzu-CST Young Chemist Award 2022
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้ว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทที่ 7 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2022
ผู้ได้รับรางวัล ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 8 Metrohm-CST Young Chemist Award 2022
ผู้ได้รับรางวัล นายกีรกิต แก้วเกตุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทที่ 9 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2022
  9.1 Lower Secondary Education (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ผู้ได้รับรางวัล นายปฏิญาณ จิตร์ลัดดา
หน่วยงาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  9.2 Upper Secondary Education (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผู้ได้รับรางวัล นางนฤมล ปักการะโถ
หน่วยงาน โรงเรียนศรียานุสรณ์
ประเภทที่ 10 Merck-CST-TYCN for Sustainable Future Award 2022
ผู้ได้รับรางวัล ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์
หน่วยงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563 (CST Awards 2020)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2562 (CST Awards 2019)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (CST Awards 2018)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (CST Awards 2017)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559 (CST Awards 2016)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2558 (CST Awards 2015)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2557 (CST Awards 2014)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2556 (CST Awards 2013)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2555 (CST Awards 2012)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2554 (CST Awards 2011)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2553 (CST Awards 2010)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2552 (CST Awards 2009)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2551 (CST Awards 2008)