รางวัล CST Awards

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563 (CST Awards 2020)

ประเภทที่ 1CST Distinguished Chemist Award 2020 (Organic Chemistry)
สาขา เคมีอินทรีย์
ผู้ได้รับรางวัลศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์
(Professor Dr. Sumrit Wacharasindhu)
หน่วยงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
ประเภทที่ 2CST Distinguished Young Chemist Award 2020 (Physical Chemistry)
สาขา เคมีเชิงฟิสิกส์
ผู้ได้รับรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ
(Assistant Professor Dr.Chularat Wattanakit)
หน่วยงานสถาบันวิทยสิริเมธี
(Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC)
ประเภทที่ 3CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2020
ผู้ได้รับรางวัลดร.วิไลพร เจตนจันทร์
(Dr. Wilaiporn Chetanachan)
หน่วยงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
(The Siam Cement Public Company Limited)
ประเภทที่ 4CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2020
ผู้ได้รับรางวัลรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน
(Associate Professor Dr.Supakorn Boonyuen)
หน่วยงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat University)
ประเภทที่ 5Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2020
ผู้ได้รับรางวัลรองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ
(Associate Professor Dr. Peerasak Paoprasert)
หน่วยงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat University)
ประเภทที่ 6Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2020
ผู้ได้รับรางวัลดร.สรรเพชญ อัศวภาณุมาศ
(Dr.Sunpet Assavapanumat)
หน่วยงานสถาบันวิทยสิริเมธี
(Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC)
ประเภทที่ 7Shimadzu-CST Young Chemist Award 2020
ผู้ได้รับรางวัลดร.ชฎิล กุลสิงห์
(Dr.Chadin Kulsing)
หน่วยงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
ประเภทที่ 8Metrohm-CST Young Chemist Award 2020
ผู้ได้รับรางวัลนางสาวประไพพร พรสุขสว่าง
(Miss Praphaiphon Phonsuksawang)
หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology)

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2562 (CST Awards 2019)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (CST Awards 2018)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (CST Awards 2017)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559 (CST Awards 2016)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2558 (CST Awards 2015)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2557 (CST Awards 2014)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2556 (CST Awards 2013)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2555 (CST Awards 2012)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2554 (CST Awards 2011)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2553 (CST Awards 2010)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2552 (CST Awards 2009)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2551 (CST Awards 2008)