สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรม “IUPAC Global Women’s Breakfast 2021 (GWB 2021)” ภายใต้หัวข้อ “Empowering Diversity in Science”

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรม “IUPAC Global Women’s Breakfast 2021 (GWB 2021)” ภายใต้หัวข้อ “Empowering Diversity in Science” ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งสมาคมเคมีในหลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันจัดขึ้นพร้อมกัน โดยศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ที่ IUPAC ได้ริเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2011 ในโอกาสที่ครบรอบ 100 ปี ที่ มาดาม มารี คูรี ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ตั้งแต่ปี 1911 และเป็นปีแห่งเคมีสากล (International Year of Chemistry 2011) โดยในปีนี้ประเทศไทยได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในโอกาสนี้ทางสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฯ ได้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและนายกกิตติคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล IUPAC Distinguished Women in Chemistry 2021 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเคมีสตรีที่มีผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในระดับโลก และเป็นการเชิดชูเกียรติสตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยในฐานะที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่วงการเคมีสากล