โครงการการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 (สำหรับนิสิต นักศึกษา)

การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 8 สำหรับนิสิต นักศึกษา
จัดสอบวันที่ 5, 6 พ.ย. 2559

การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 9 สำหรับนิสิต นักศึกษา
จัดสอบวันที่ 17, 18 ธ.ค. 2559

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9
สำหรับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป

ดาวน์โหลดโครงการสอบฯ

สมัครสอบออนไลน์