ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเคมี (วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559) ณ อาคารกฤษณา ชุติมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข

ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเคมี วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเคมี วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559