โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 เรื่อง “นวัตกรรมวิจัยเคมี สู่ การพัฒนาธุรกิจ”(Innovative Chemistry : Opportunity for Entrepreneurship)

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 เรื่อง “นวัตกรรมวิจัยเคมี สู่ การพัฒนาธุรกิจ”(Innovative Chemistry : Opportunity for Entrepreneurship) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่                8  มกราคม  2557   ณ  ห้องประชุมประชาสโมสร  2   โรงแรมเซ็นทารา  แอนด์ คอนเวนชัน  เซนเตอร์   จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งได้แก่

1)   ดร. เรวัต ตันตยานนท์ ที่ปรึกษา สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

2)   ดร. ปสุตา ปัญญาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรีเมียร์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (Premier Innovation Center, PRICE)                       

 

01 02 03 04 05