สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 5 จัดสอบครั้งที่ 5 ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557

โครงการ การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 5 การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 5 จัดสอบครั้งที่ 5 ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557

ในการนี้นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร. ลัดดา มีศุข  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานความรู้เคมี   และคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการต่างๆ ในโครงการดังกล่าว  ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 5 ได้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการในการออกข้อสอบจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยมีมหาวิทยาลัย / ภาควิชา / สาขาเคมี  ส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมสอบจำนวน 14 มหาวิทยาลัย และผู้สมัครสอบจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 671 คน  สำหรับการประเมินผล           การสอบครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

01

06

07

08

09

11

13

15

14

12

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn