โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ดังนี้

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2558                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2558                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 26 มิถุนายน 2558                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2558                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยการสนับสนุนจาก the U.S. Department of State ร่วมกับ the American Chemical Society Office of International Activities

2-1 2-2