โครงการ Young Ambassador for Chemistry (YAC) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ Young Ambassador for Chemistry (YAC) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหภาพเคมีบริสุทธิ์และประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC)

  สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ    บริษัท ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด  ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2557 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อาคารจามจุรี สแควร์ กรุงเทพมหานคร

01