การเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลเกล้าถวายเงิน จากการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2014 สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน