ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ MACRO 2014 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)