สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.2559 ณ ห้อง SC1-419 อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน