สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Month: กันยายน 2016

คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อ 25 กันยายน 2559 คณะ

Read More »

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมีและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร

Read More »