ภาพกิจกรรมสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมีครั้งที่ 14 (SCT#14) วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี