ภาพกิจกรรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมี และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี รุ่นประสบการณ์มากกว่า 8 ปี วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการอบรมเคมีย่อส่วน ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช และ อาจารย์ ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ